Regulamin

Polityka prywatności platformy newonce

1. Informacje wstępne

Począwszy od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Ochrona prywatności użytkowników portalu internetowego newonce.net to nasz priorytet. Z tego względu, w niniejszym dokumencie (dalej: „Polityka”) przekazujemy Ci m.in. informację o podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych, sposobach ich pozyskiwania i wykorzystywania, a także o Twoich prawach z tym związanych.

2. Czym są dane osobowe? Co oznacza przetwarzanie danych osobowych?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzaniem danych osobowych jest przede wszystkim zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych niezależnie od tego, czy czynność ta jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy manualny.

3. Kim jest administrator danych osobowych i kto pełni tę funkcję w związku ze świadczeniem usług przez newonce?

Zgodnie z treścią RODO, administratorem danych osobowych jest podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych, jest newonce.media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-516) przy ul. Hożej 42/33, NIP: 7010837424 (dalej: „Administrator” lub „newonce”). Możesz kontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych wysyłając wiadomość drogą pocztową, pocztą elektroniczną na adres inbox@newonce.net.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

W związku z korzystaniem z usług newonce Twoje dane przetwarzane są wyłącznie w niezbędnym i minimalnym zakresie wymaganym do świadczenia naszych usługi.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych uzależniona jest od celu w jakim dochodzi do ich przetwarzania:

 1. jeśli jesteśmy w trakcie negocjacji lub ustaleń dotyczących przyszłej współpracy, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny realizowany przez Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnego kontaktu z klientem (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 2. w przypadku kontaktu poprzez bota internetowego podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes prawny realizowany przez Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnego kontaktu z klientem (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Jeśli charakter czynności, której użytkownik chce dokonać wymaga odrębnej zgody na przetwarzanie danych to pytanie o taka zgodę jest wysyłane w dodatkowej wiadomości e-mail.
 3. w przypadku korzystania z naszego sklepu internetowego, użytkownik jest proszony o wypełnienie formularza oraz o udzielenie zgody na przetwarzanie danych w celach realizacji zamówienia/umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a-b RODO).
 4. jeśli rozpoczęliśmy już współpracę i zawarliśmy w związku z tym odpowiednią umowę, wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest fakt niezbędności ich przetwarzania w celu wykonania ww. umowy (w szczególności: prowadzenie spraw klienta, dokonywanie rozliczeń, prowadzenie archiwum) lub do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 5. jeśli zamawiasz usługę newsletter (dotyczy również opcji profilowania treści), wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wysyłki newslettera jest Twoja dobrowolna zgoda (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
 6. Jak długo dane osobowe są przetwarzane?

Czas, przez jaki Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody.

W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu okres przetwarzania trwa wyłącznie do momentu ustania celu, w którym dane są przetwarzane lub do momentu otrzymania sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, co do dalszego przetwarzania.

W przypadku, gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie zawartej umowy, okres przetwarzania trwa wyłącznie do czasu jej rozwiązania lub do czasu zakończenia wszelkich działań niezbędnych do podjęcia po jej rozwiązaniu umowy w celu zakończenia i rozliczenia współpracy.

Niezależnie od powyższego, Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe prowadząc archiwum, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących przedawnienia oraz kwestii podatkowo- księgowych.

5. Czy dane osobowe udostępniane są podmiotom trzecim?

Twoje dane osobowe przekazywane są innym podmiotom wyłącznie, gdy jest to zgodne z obowiązującym prawem. W takim przypadku, w stosownej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawieranej z podmiotem trzecim, Administrator wprowadza, mechanizmy i procedury zapewnianiające ochronę danych, poufność oraz bezpieczeństwo na poziomie nie niższym niż u Administratora.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane miedzy innymi podmiotowi świadczącemu na rzecz newonce usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi hostingowe, naszym doradcom prawnym i podatkowym. Twoje dane osobowe przekazujemy wspomnianym podmiotom wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne dla osiągnięcia określonego celu przetwarzania.

6. Jakie Prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, to korzystając z tego prawa możesz otrzymać kopię swoich danych osobowych, które przetwarzamy;
 2. prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia Ci możliwość poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (i) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość Twoich danych; (ii) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (iii) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów; (iv) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli: (i) nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; (ii) wycofałeś swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a my nie dysponujemy inną podstawą prawną przetwarzania; (iii) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a my nie możemy się wylegitymować nadrzędną i prawnie uzasadnioną podstawą do kontynuowania przetwarzania; (iv) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, wówczas gdy samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych).

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci też prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania jest usprawiedliwiony interes Administratora lub gdy przetwarzanie danych następuje na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Masz również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pliki cookies oraz logi serwera

Witryny internetowe newonce stosują tzw. cookies („ciasteczka”). Informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika(komputer, telefon) serwisu, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki. Używając naszych stron, możesz otrzymywać ciasteczka od współpracujących z naszym serwisem innych podmiotów jak np. Google, Facebook, Twitter.

Technika cookies jest stosowana przez większość rozbudowanych stron WWW w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności:

 • optymalizacji działania stron internetowych
 • tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z naszych stron, i pomagają w poprawieniu ich funkcjonalności
 • personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu (np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki),
 • uwierzytelniania osób korzystających z serwisu,

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Sposób korzystania z cookies przez Administratora nie pozwala na bezpośrednią identyfikację Użytkownika.

Jak długo przechowujemy pliki cookies?

 • „sesyjne” pozostają tymczasowo na Twoim urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia serwisu, zamknięcia programu (przeglądarki),
 • „stałe” pozostają na Twoim urządzeniu tak długo, jak mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz,

Korzystając ze naszych stron internetowych wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z niniejszą Polityką. Jeżeli jednak nie wyrażasz na to zgody możesz samodzielnie określić warunki stosowania techniki cookies i w każdej chwili możesz wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej/urządzenia lub konfiguracji usługi. Może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych. Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w swojej przeglądarce w taki sposób aby: blokować wszystkie ciasteczka, blokować ciasteczka z danej strony, blokować ciasteczka tylko od podmiotów trzecich, żądać każdorazowo potwierdzenia przed zapisem ciasteczka. Za pomocą przeglądarki możesz również usunąć wszystkie ciasteczka. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies znajdziesz w pomocy i w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego FBB sp. z o.o., który funkcjonuje pod adresem www.zenbox.pl. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu jak najsprawniejszego świadczenia usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • Czas nadejścia zapytania oraz wysłania odpowiedzi,
 • Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP.
 • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.
 • Informacje o przeglądarce użytkownika oraz o adresie IP.

Powyższe dane nie umożliwiają identyfikacji konkretnych osób przeglądających strony i są wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem.

8. Regulamin świadczenia usługi newsletter

Administrator umożliwia Ci korzystanie z usługi newsletter. Newsletter jest formą elektronicznej informacji handlowej lub biuletynu wysyłanego cyklicznie i bezterminowo, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany na przez Ciebie adres e-mail. Newsletter zawiera aktualne informacje na temat towarów oraz usług świadczonych przez newonce, a w szczególności na temat katalogów oferowanej muzyki i zarządzania prawami autorskimi.

Newsletter może zawierać zarówno informacje bezpośrednio dotyczące działalności sklepu internetowego (np. promocje, nowości w ofercie, życzenia), jak również informacje przygotowywane przez naszych Partnerów biznesowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby e-mailing nie był dla Klientów uciążliwy. W tym celu ograniczamy jego objętość i wysyłamy go tylko gdy to konieczne.

Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne i nieodpłatne. Możesz w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu napisz do nas na adres: inbox@newonce.net lub skorzystaj z linku znajdującego się w każdej wiadomości newsletter i umożliwiającego rezygnację z dalszego ich otrzymywania bez potrzeby likwidacji zarejestrowanego konta w naszym Sklepie.

9. Informacje końcowe

Administrator dokonuje regularnego przeglądu niniejszej polityki prywatności i dokonuje jej zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. O zmianie polityki prywatności Administrator informuje za pośrednictwem strony internetowej lub drogą mailową.