Regulamin ogólny korzystania z serwisu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z Usługi świadczonej w serwisie internetowym dostępnym pod adresem https://newonce.net/ lub aplikacjach mobilnych (dalej: „Serwis ”).
 2. Serwis jest prowadzony przez spółkę NEWONCE.MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 (00-400), KRS: 0000743419, NIP: 7010837424, wysokość kapitału zakładowego: 10.000 zł, adres e-mail […] (dalej: „ Usługodawca ” lub „NEWONCE”).
 3. W przypadku, gdy dana usługa wymaga odrębnego uregulowania, lub wynika to z jej specyfiki (np. promocje, subskrypcje) jej warunki i zasady, mogą zostać określone w dodatkowych regulaminach, które stanowić będą integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu, dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.
 5. Wszelkie modyfikacje i teksty jednolite regulaminów, cenników, warunków świadczenia usług lub polityki prywatności związanych z Serwisem mogą być przesyłane na aktualny adres e-mail ujawniony w Koncie Użytkownika oraz przekazywane Użytkownikowi za pomocą wiadomości obecnych w Koncie Użytkownika lub prezentowanych przez aplikację. Podanie nieprawidłowego adresu e-mail może skutkować niemożnością świadczenia usługi przez Usługodawcę oraz uniemożliwia otrzymywanie informacji związanych z usługą (w tym dotyczących zmiany Regulaminu).

§ 2. DEFINICJE POJĘĆ

 1. Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, będący również regulaminem świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Regulamin dostępny jest na stronach Usługodawcy.
 3. Usługodawca – NEWONCE.MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat (00-400), KRS: 0000743419, NIP: 7010837424, wysokość kapitału zakładowego: 10.000 zł,
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Serwis – serwis newonce.net, dostępny w ramach domeny https://newonce.net/ administrowanej przez Usługodawcę oraz w wersji mobilnej, jako aplikacja pobierana ze sklepu GooglePlay lub AppStore lub w inny sposób udostępniony przez Usługodawcę na przenośne urządzenia elektroniczne posiadające systemy operacyjne Android lub iOS, umożliwiający w szczególności dostęp do Serwisu.
 6. Konto Użytkownika - funkcjonalność dostępna dla Użytkownika po rejestracji w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu (po dokonaniu rejestracji Konto dostępne jest po każdorazowym logowaniu w Serwisie), i dająca możliwość skorzystania z określonych usług Serwisu.
 7. Kontent – wszystkie materiały dostępne w Serwisie
 8. Treści bezpłatne - treść, do której dostęp w danym momencie nie wymaga od Użytkownika dokonania opłaty. O bezpłatnym udostępnieniu treści decyduje Usługodawca.
 9. Newsletter – usługa przesyłania wiadomości drogą elektroniczną z informacjami o nowościach w Serwisie, a także materiałów promocyjnych lub reklamowych.
 10. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz dostęp do Usług, przeznaczone dla urządzeń przenośnych, takich jak: tablety, telefony komórkowe, smartfony oraz palmtopy, wyposażonych w odpowiednie systemy operacyjne.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych, w żaden sposób niepowiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. W Serwisie znajdują się zastrzeżone nazwy i znaki towarowe przysługujące właściwym podmiotom. Ich wykorzystanie służy wyłącznie jednoznacznej identyfikacji produktów i funkcjonalności.
 3. Prawa do logotypu i nazwy Serwisu przysługują Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie ich w jakichkolwiek celach bez uprzedniej zgody Usługodawcy (za wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik jest uprawniony do ich wykorzystania na podstawie przepisów prawa) jest zabronione. Użytkownik zobowiązuje się również nie powielać, kopiować lub wykorzystywać informacji, danych lub innych elementów Serwisu, których właścicielem lub licencjobiorcą jest Usługodawca.
 4. Zamieszczone w Serwisie oraz dostarczane Użytkownikowi materiały promocyjne i marketingowe informują o ofercie Serwisu. Pełne warunki zamówienia prezentowane są przed momentem złożenia przez Użytkownika Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 5. W Serwisie mogą znajdować się materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe, w tym linki prowadzące do stron internetowych lub usług świadczonych przez osoby trzecie.
 6. Użytkownik umieszczając w Serwisie swój wizerunek lub inne tego typu treści (dane osobowe) wyraża zgodę na ich prezentację i rozpowszechnianie w ramach Konta Użytkownika i możliwość zapoznawania się z nimi przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę. W przypadku umieszczenia treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do wykorzystywania umieszczonych utworów do świadczenia usług za pomocą Serwisu i jego funkcjonalności, obejmującej prawo do utrwalana, zwielokrotniania, wyświetlania utworów w sieci Internet w całości lub w części. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest na cały czas świadczenia usługi na rzecz Użytkownika, tj. na czas posiadania przez niego Konta Użytkownika.
 7. Użytkownikom zabrania się:
 8. kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści do których dostęp uzyskuje w ramach Serwisu, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub części;
 9. umieszczania odesłań do strony internetowej Usługodawcy w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia treści;
 10. zwielokrotniania materiałów i treści na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
 11. rozpowszechniania opracowań treści i materiałów, dokonywanie i rozpowszechnianie ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami;
 12. realizowania nadań treści i materiały zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.
 13. Prawa własności intelektualnej do treści Kontentu przysługują ich autorom, wydawcom, dystrybutorom lub innym podmiotom uprawnionym. Ewentualne wykorzystanie tych materiałów wymaga uzyskania uprzedniej zgody uprawnionych podmiotów. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów (w tym danych oraz innych informacji) wymaga każdorazowo zgody NEWONCE i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów NEWONCE.
 14. Zabronione jest wykorzystywanie botów i innych narzędzi informatycznych lub programistycznych (m.in. narzędzi do eksploracji, gromadzenia lub ekstrakcji danych), w tym narzędzi:
 15. generujących lub mogących generować zwiększony ruch w Serwisie, w szczególności multiplikujących liczbę odwiedzin na stronach internetowych Serwisu, powodujących nadmierne obciążenie systemów informatycznych,
 16. stanowiących złośliwe oprogramowanie (w tym wirusy) lub mogących służyć do infekowania zasobów lub infrastruktury informatycznej NEWONCE złośliwym oprogramowaniem (w tym wirusami),
 17. służących do przeprowadzania cyberataków (w tym ataków sieciowych, a w szczególności ataków DDoS),

podczas korzystania z Serwisu, w związku z korzystaniem z Serwisu, jak również w celu skorzystania z Serwisu.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu. Dostęp do Serwisu może być utrudniony w przypadku wystąpienia awarii powstałej z przyczyn niezależnych Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca dołoży wszelkich starań, by przywrócić możliwość niezakłóconego dostępu do Serwisu w możliwie najkrótszym okresie czasu.
 2. Podczas korzystania z Serwisu, w urządzeniu Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego działania Serwisu oraz prawidłowego świadczenia Usługi. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są w jakikolwiek sposób przetwarzane dane osobowe. Szczegółowe informacje dotyczące administratora danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych, praw Użytkowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz ewentualnych obowiązków spoczywających na Użytkownikach zostały zawarte w dokumencie - Polityka Prywatności.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.

§ 4. ZASADY REJESTRACJI I AKTYWACJI KONTA

 1. Dostęp do poszczególnych Usług udostępnionych w Serwisie możliwy jest zarówno dla Użytkowników posiadających status zarejestrowanych, jak i dla niezarejestrowanych Użytkowników. Użytkownik niezalogowany ma możliwości przeglądania zasobów Serwisu w tym treści niepłatnych.
 2. Dostępność Usług jest nieograniczona terytorialnie.
 3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Rejestracja jest procedurą umożliwiającą Użytkownikowi utworzenie Konta. Do świadczenia usług przez Usługodawcę za pomocą Serwisu niezbędne jest posiadanie własnego Konta.
 4. Rejestracja i aktywacja Konta w Serwisie może odbyć się bezpośrednio poprzez stronę internetową https://newonce.net/ lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
 5. W celu dokonania rejestracji w Serwisie wymagane jest przez zainteresowanego Użytkownika wypełnienie odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis, w tym: (a) podanie adresu e-mail; (b) podanie wybranego przez Użytkownika hasła, które będzie przez niego wykorzystywane przy logowaniu, zawierającego co najmniej 6 znaków, (c) akceptacja Regulaminu Serwisu. Wskazywanie adresu e-mail oraz generowanie hasła nie dotyczy Użytkowników rejestrujących się za pośrednictwem portali społecznościowych wskazanych na stronie Usługodawcy takich jak Facebook.
 6. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku potwierdzającego rejestrację, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie, co jest jednoznaczne z aktywacją Konta.
 7. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.
 8. Po przejściu procedury rejestracji i założeniu Konta, Użytkownik otrzymuje status Użytkownika zarejestrowanego.
 9. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Serwisu poprzez wybranie opcji „usuń konto” w panelu administracyjnym Użytkownika (panel konta).
 10. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta (w celu świadczenia usługi), powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.
 11. W przypadku usunięcia przez Użytkownika Konta, usunięciu ulegnie dostęp do wykupionych przez niego Pakietów oraz innych informacji zapisanych w ramach Konta.
 12. W przypadku usunięcia przez Użytkownika Konta, usunięciu ulegną wszystkie informacje dotyczące aktywności Użytkownika. Ponowna rejestracja nie powoduje przywrócenia możliwości ponownego korzystania z treści zakupionych przed usunięciem Konta.
 13. Dostęp do treści posiada każdy Użytkownik Serwisu zarówno zarejestrowany, jak i niezarejestrowany. Zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może być ograniczany lub zmieniany przez Usługodawcę.

§ 5. LICENCJA

 1. W przypadku zaakceptowania Regulaminu oraz stosownie do dodatkowych regulaminów i warunków świadczenia usług, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji do nieodpłatnego korzystania z Kontentu. Licencja ma charakter niewyłączny.
 2. Licencja udzielona przez Usługodawcę uprawnia Użytkownika do korzystania wyłącznie z przewidzianych dla niego funkcji z Serwisu oraz Kontentu powiązanych z jego Kontem, na następujących polach eksploatacji:
 3. korzystanie z Kontentu w postaci niezmienionej, w tym trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Kontentu w zakresie, w którym jest to niezbędne dla jego wyświetlania, stosowania i przechowywania dla potrzeb Użytkownika na urządzeniach Użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie bądź na innym podobnie działającym urządzeniu);
 4. podłączenie Kontentu do sieci Internet w celu korzystania z jego pełnej funkcjonalności i usług oferowanych przez Serwis.
 5. Użytkownik na podstawie udzielonej licencji nie jest uprawniony, bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy, w szczególności do: a) rozpowszechniania ani udostępniania w jakikolwiek sposób pobranych danych stanowiących element Serwisu lub Kontentu na rzecz osób trzecich, b) pobierania lub zwielokrotniania danych, stanowiących element Serwisu lub Kontentu, dla celów innych niż realizacja zawartych umów w ramach Serwisu, w szczególności dla potrzeb osób trzecich, c) rozpowszechniania, zwielokrotniania, kopiowania, udostępniania, dzierżawienia na rzecz osób trzecich danych zawartych w Serwisie bez względu na formę, d) udzielania sublicencji, e) dokonywania tłumaczenia, dekompilacji, deasemblacji, modyfikacji i inżynierii wstecznej danych stanowiących element Serwisu oraz Kontentu.
 6. Kontent podlega ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych.
 7. Przeniesienie praw lub obowiązków z licencji wymaga uprzedniej wyraźnej zgody.
 8. Udzielenie licencji następuje z chwilą uzyskania dostępu do Kontentu przez Użytkownika.
 9. Zabronione jest kopiowanie oraz utrwalanie udostępnionego Kontentu, o ile nie zostało to wyraźnie zastrzeżone inaczej w Serwisie.

§ 6. WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownik powinien dysponować:
 2. urządzeniem końcowym z dostępem do sieci Internet;
 3. najnowszą wersją przeglądarki internetowej: Firefox 56.0 lub wersja wyższa, Chrome 64.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 64.0 lub wersja wyższa, Microsoft Edge, Opera 51.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 10.0 lub wersja wyższa, Safari 10 lub wersja wyższa, obsługującą technologie cookies;
 4. Aplikacja Mobilna do prawidłowego funkcjonowania i pełnego korzystania z Usług wymaga urządzenia przenośnego posiadającego dostęp do Internetu i wyposażonego w system operacyjny iOS albo Android.

§ 7. ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony również pocztą email, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy są uprawnieni do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie o rezygnacji z Usługi jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy z upływem ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego.
 3. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności w Serwisie itp. o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin niniejszy jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu https://newonce.net/ w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

§ 8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się za dobrowolną zgodą Użytkownika oraz na podstawie uprawnień Usługodawcy do ich przetwarzania w oparciu o powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz obowiązujących przepisów prawa. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Serwisu oraz składania i realizowania zamówień. Usługodawca wskazuje, że dla realizacji zamówień niektóre dane mogą być przekazane podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zamówień.
 2. Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektórzy współpracujący z nami partnerzy np. Piano Software, podwykonawca w usługach płatnych treści, mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z transferem danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje zawiera nasza Polityka Prywatności.
 3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej.

§ 9. Newsletter

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera. Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego NEWONCE oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) NEWONCE i jego partnerów biznesowych.
 2. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).
 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”) lub za pośrednictwem adresu e-mail: […].

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością NEWONCE.MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie i podlegają ochronie prawnej.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może również zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może również złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Użytkownikiem, sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.