REGULAMIN AKCJI „Samsung Freestyle”

§1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem akcji konkursowej prowadzonej pod nazwą „Samsung”  (zwanej dalej: Konkursem) jest newonce.media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-542), ul. Szaniawskiego 12, NIP: 7010837424, zwany dalej: Organizatorem.

2. Fundatorem nagród jest Samsung Electronics sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, 02-676

ul Postepu 14 , NIP 5261044039:, zwany dalej Fundatorem.

3. Konkurs przy wykorzystaniu platformy Instagram, zostanie przeprowadzony podczas audycji Bolesne Poranki w terminie 6.12.2023

4. Konkurs będzie składał się z jednego etapu – telefonicznego udzielenia odpowiedzi na zadanie konkursowe podczas trwania audycji Bolesne Poranki

5. Konkurs będzie odbywał się zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

7. Akcja nie jest „grą losową” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby posiadające pocztę elektroniczną i konto w serwisie Instagram i które wyraziły odpowiednie zgody oraz zaakceptowały wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz Fundatora jego danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu w celu realizacji Konkursu oraz wydania nagród w Konkursie.

3. Podanie danych osobowych jest konieczne dopiero w przypadku wygranej w Konkursie.

4. Przekazanie Zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§3 ZASADY KONKURSU

1. Konkurs zostanie przeprowadzony na platformach społecznościowych Organizatora.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Każdy uczestnik może udzielić jednej odpowiedzi.

5. Zgłoszenie równoznaczne jest z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

6. Odpowiedzi udzielone w sposób inny niż poprzez komentarz pod postem konkursowym,

które nie spełniają wymagań niniejszego Regulaminu, nie będą poddane ocenie.

7.Obraźliwe odpowiedzi konkursowe nie będą rozpatrywane przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu.

§4 NAGRODY

1. Zwycięzcę Konkursu wybierze komisja powołana przez Organizatora.

2. Kapituła będzie składać się z 2 osób.

3. Komisja wybierze 1 odpowiedź, która zostanie opublikowana i jest zgodna z Regulaminem.

4. Nagrodą w Konkursie jest 1 projektor Samsung Freestyle o wartości 3499 brutto.

5. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę lub roszczenie.

6. Informacja o sposobie odbioru nagrody zostanie przesłana do zwycięzcy w dniu rozstrzygnięcia Konkursu.

7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu w ciągu 1 dnia roboczego od przesłania wiadomości, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Za dzień oficjalnego ogłoszenia wyników uznaje się dzień ogłoszenia wyników Konkursu na platformie Instagram newonce. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: newonce.media, ul. Nowy Świat 6/12, 00-497 Warszawa z dopiskiem „Samsung” lub adres mailowy inbox@newonce.net.

4. Organizator powoła komisję wewnętrzną, której zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa oraz przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Decyzje komisji nadzoru są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom, czy dalszym zaskarżeniom.

5. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu komisji nadzoru za pomocą listu poleconego wysłanego najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora lub wiadomości email.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach konkursowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu oraz zmiany przetwarzanych danych osobowych.

2.  Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie odpowiedzi konkursowych spowodowane problemami nieleżącymi po stronie Organizatora.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu na portalu Instagram i opublikowaniu postu konkursowego na portalu Instagram.

5. Odpowiedzialność Organizatora jest limitowana do oszacowanej wysokości Nagrody

6. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.