Regulamin konkursu "code: iconic"

REGULAMIN akcji „code: iconic”

§1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem akcji konkursowej prowadzonej pod nazwą „code:iconic”  (zwanej dalej: Konkursem) jest newonce.media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-400), ul. Nowy świat 6/12, NIP: 7010837424, zwany dalej: Organizatorem.

2. Fundatorem nagród jest adidas Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), ul. Żwirki i Wigury 18A, NIP 5220000080, zwany dalej Fundatorem.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 3.05.2024, godzina 21:00 na terenie newonce.baru, pod adresem ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, podczas imprezy “code: iconic” zwanej dalej Wydarzeniem.

4. Konkurs będzie składał się z jednego etapu polgającego na znalezieniu kuponu na buty, ukrytego w przestrzeni baru podczas Wydarzenia.

5. Konkurs będzie odbywał się zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

7. Akcja nie jest „grą losową” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby które wyraziły odpowiednie zgody oraz zaakceptowały wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz Fundatora jego danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu w celu realizacji Konkursu oraz wydania nagród w Konkursie.

3. Podanie danych osobowych jest konieczne dopiero w przypadku wygranej w Konkursie.

4. Przekazanie Zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§3 ZASADY KONKURSU

1. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas Wydarzenia.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy uczestniczyć w Wydarzeniu.

3. Dodatkowo na kanale nadawczym newonce na Instagramie o nazwie “newonce.fyi” pojawią się wskazówki dotyczące umiejscowienia kuponów.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Wzięcie udziału równoznaczne jest z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

§4 NAGRODY

1. Wygrywa 5 osób, które odnajdą zwycięskie kupony w przestrzeni newonce.baru podczas Wydarzenia.

2. O wygranej decyduje kolejność znalezienia kuponów.

3. Nagrodą w Konkursie jest jedna z pięciu par butów marki adidas w wybranym przez Zwycięzcę rozmiarze, kolorze i modelu (do wyboru Gazelle, Samba lub Handball Spezial z regularnych kolekcji, z wyłączeniem kolekcji limitowanych i kolaboracji) (dalej: „Nagroda”).

4. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę lub roszczenie.

5. Informacja o sposobie odbioru nagrody zostanie przekazana  zwycięzcy w dniu rozstrzygnięcia Konkursu.

6. Na zgłoszenie zwycięskiego kuponu znalazca ma czas do 10.05.02024

7. Ze względu na zmienną dostępność nagród dostawa produktów może zostać wydłużona.

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Za dzień oficjalnego ogłoszenia wyników uznaje się dzień ogłoszenia wyników Konkursu na platformie Instagram newonce. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: codeiconic@newonce.net

4. Organizator powoła komisję wewnętrzną, której zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa oraz przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Decyzje komisji nadzoru są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom, czy dalszym zaskarżeniom.

5. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu komisji nadzoru za pomocą listu poleconego wysłanego najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora lub wiadomości email.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach konkursowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu oraz zmiany przetwarzanych danych osobowych.

2.  Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie odpowiedzi konkursowych spowodowane problemami nieleżącymi po stronie Organizatora.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu na portalu Instagram i opublikowaniu postu konkursowego na portalu Facebook.

5. Odpowiedzialność Organizatora jest limitowana do oszacowanej wysokości Nagrody

6. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.