Regulamin korzystania z usługi subskrypcji newonce.club ważny od 25.05.2023r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin Subskrypcji”) określa zasady korzystania z Usługi Subskrypcji świadczonej w serwisie internetowym dostępnym pod adresem https://newonce.net/ lub w Aplikacjach Mobilnych (dalej: „Serwis ”).

§ 2. DEFINICJE POJĘĆ

Pojęcia pisane w Regulaminie Subskrypcji wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz dostęp do Usług, przeznaczone dla urządzeń przenośnych, takich jak: tablety, telefony komórkowe, smartfony oraz palmtopy, wyposażonych w odpowiednie systemy operacyjne. Aplikacja Mobilna może być pobierana ze sklepu GooglePlay lub AppStore lub w inny sposób udostępniony przez Usługodawcę na przenośne urządzenia elektroniczne posiadające systemy operacyjne Android lub iOS.
 2. Kod Rabatowy – unikalny lub uniwersalny kod w formie ciągu znaków alfanumerycznych dystrybuowany wśród określonej grupy Użytkowników w związku z prowadzonymi przez Usługodawcę lub jego Partnerów akcjami promocyjnymi. Kod Rabatowy pozwala na przyznanie Użytkownikowi dostępu do Usługi Subskrypcji na zasadach ustalonych przez Usługodawcę. Kod Rabatowy posiada termin ważności, po przekroczeniu którego staje się nieważny. O wszelkich szczegółach dotyczących uprawnień jakie daje Użytkownikowi Kod Rabatowy, Użytkownik informowany będzie każdorazowo po otrzymaniu takiego kodu.
 3. Kontent – wszystkie treści i materiały dostępne w Serwisie, zarówno w Ofercie Płatnej, jak i Ofercie Bezpłatnej.
 4. Konto Użytkownika - funkcjonalność dostępna dla Użytkownika po rejestracji w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Ogólnego Korzystania z Serwisu (po dokonaniu rejestracji Konto dostępne jest po każdorazowym logowaniu w Serwisie), i dająca możliwość skorzystania z określonych Usług Serwisu.
 5. Oferta Bezpłatna - dostępne w Serwisie treści, materiały, usługi oraz pozostałe benefity, do których dostęp w danym momencie nie wymaga skorzystania z Usługi Subskrypcji. O zakresie i kształcie Oferty Bezpłatnej decyduje Usługodawca.
 6. Oferta Płatna - dostępne w Serwisie określone treści, materiały, usługi oraz pozostałe benefity udostępniane Subskrybentom za Opłatą w ramach Pakietów.
 7. Okres Rozliczeniowy - określony czas powtarzający się w trybie cyklicznym, objęty obowiązywaniem umowy zawartej na czas nieoznaczony (Usługa Subskrypcji autoodnawialnej), w którym Subskrybent posiada dostęp do Oferty Płatnej, za którą zobowiązany jest dokonać opłaty. Okres Rozliczeniowy trwa od dnia zawarcia umowy lub rozpoczęcia kolejnego cyklu dostępu, do dnia będącego ostatnim dniem bieżącego cyklu. Okres Rozliczeniowy liczony jest w ustalonych cyklach czasowych, których czas trwania określony jest szczegółowo w opisie Pakietów dostępnych na Stronie Ofertowej.
 8. Opłata – opłata za Usługę Subskrypcji w formie zakupionego Pakietu należna Usługodawcy od Subskrybenta, ustalana według cennika Usługodawcy aktualnego w dniu zawarcia danej umowy o dostęp do Usługi Subskrypcji. Cennik aktualnych na dzień zawarcia przez Subskrybenta z Usługodawcą umowy o dostęp do Usług Subskrypcji jest zamieszczony w Serwisie na Stronie Ofertowej. Opłata, o ile nie zostało to wskazane inaczej w Regulaminie Promocji, nie pokrywa ceny towarów lub usług udostępnionych przez Partnera w ramach akcji promocyjnej.
 9. Pakiet - całość uprawnień Subskrybenta związanych z korzystaniem z Usługi Subskrypcji umożliwiająca w szczególności dostęp do Oferty Płatnej. Poszczególne Pakiety mogą różnić się między sobą w szczególności ceną, długością trwania Okresu Rozliczeniowego oraz zakresem dostępnej Oferty Płatnej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Pakietów, usuwania dotychczasowych Pakietów (jednak bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem przez Usługodawcę takich zmian) oraz przeprowadzania akcji promocyjnych dotyczących Pakietów. Szczegółowe zasady akcji promocyjnych, w tym warunki uczestnictwa, okres obowiązywania dostępne będą w osobnym Regulaminie Promocji udostępnianym każdorazowo w Serwisie.
 10. Partner - podmiot współpracujący z Usługodawcą świadczący usługi lub dostarczający towar lub inne benefity z których Subskrybent ma prawo korzystać.
 11. Regulamin Promocji - regulamin zawierający indywidualne warunki określonej akcji promocyjnej udostępniany każdorazowo w Serwisie Usługodawcy.
 12. Regulamin Subskrypcji – niniejszy regulamin, będący również regulaminem świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Regulamin dostępny jest na stronach Usługodawcy.
 13. Serwis – serwis newonce.net dostępny w ramach domeny https://newonce.net/ administrowanej przez Usługodawcę oraz jako Aplikacja Mobilna, umożliwiający w szczególności dostęp do Oferty Płatnej oraz Oferty Bezpłatnej w celu zapoznania się z ich treścią i skorzystania z funkcjonalności na osobiste i niekomercyjne potrzeby.
 14. Serwis Rozliczeniowy – oznacza serwis podmiotu trzeciego, umożliwiającego płatność za Usługi Subskrypcyjne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Subskrybentów, na zasadach określonych przez podmioty prowadzące serwis oraz z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przez dany serwis płatności.
 15. Serwis Rozliczeniowy – oznacza serwis podmiotu trzeciego, umożliwiającego płatność za Usługi Subskrypcyjne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Subskrybentów, na zasadach określonych przez podmioty prowadzące serwis oraz z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przez dany serwis płatności.
 16. Strona Ofertowa - strona Serwisu, za pomocą której Użytkownik informowany jest o dostępnych w ofercie Serwisu Pakietach i akcjach promocyjnych.
 17. Subskrybent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na Usługi Subskrypcji.
 18. Usługa - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu, określone w Regulaminie, przy czym dostęp do niektórych Usług w tym w szczególności do Usługi Subskrypcji, możliwa jest dopiero po rejestracji i założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika i zakupie określonego Pakietu (w tym uiszczenie odpowiedniej Opłaty).
 19. Usługa Subskrypcji – usługa umożliwiająca Użytkownikowi uzyskanie dostępu do Oferty Płatnej, co oznacza przejście procedury wskazanej w Regulaminie Subskrypcji, a także dokonanie Opłaty za wybrany Pakiet. Treść umowy łączącej Subskrybenta z Usługodawcą określona jest przez postanowienia niniejszego Regulaminu Subskrypcji, a także wyznaczają ją warunki podane w trakcie procesu zakupowego (w szczególności rodzaj Pakietu, cena, długość trwania Okresów Rozliczeniowych, zgody, dodatkowe warunki np. określające zasady danej promocji). Umowy są zawierane na odległość drogą elektroniczną.
 20. Usługodawca, newonce – NEWONCE.MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy Jerzego Szaniawskiego 12 (01-542), KRS: 0000743419, NIP: 7010837424, wysokość kapitału zakładowego: 12.000 zł.
 21. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SUBSKRYPCJI

 1. Dostęp do Oferty Bezpłatnej posiada każdy Użytkownik Serwisu zarówno z wykupioną Usługą Subskrypcji jak i bez wykupionej Usługi Subskrypcji. Zakres tego dostępu może być ograniczany lub zmieniany przez Usługodawcę.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi Subskrypcji jest wybranie przez Użytkownika Pakietu oferowanego przez Usługodawcę oraz zawarcie przez Użytkownika z Usługodawcą umowy. Cennik Pakietów jest umieszczony na Stronie Ofertowej.
 3. Umowa, aby została zawarta wymagane jest: (a) Subskrybent był pełnoletni w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego; (b) posiadał Konto Użytkownika; (c) przez cały czas procesu zakupowego pozostawał zalogowany; (d) zaakceptował treść niniejszego Regulaminu Subskrypcji, oraz ewentualnych innych warunków wskazanych i udostępnionych w ramach procesu zakupowego; (e) dokonał stosownej Opłaty i nastąpiło pozytywne zweryfikowanie uiszczenia przez Subskrybenta tej Opłaty.
 4. W wyniku przejścia procesu zakupowego Subskrybent uzyskuje dostęp do Oferty Płatnej. Dostęp do tej oferty wymaga, aby Subskrybent pozostawał zalogowany.
 5. W Serwisie podane zostały ceny brutto (tj. zawierające wszelkie podatki obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w złotych polskich (PLN).
 6. Nabywając Pakiet Subskrybent jest uprawniony do dodatkowych korzyści świadczonych przez newonce lub Partnerów, pod warunkiem, że są one dostępne w aktualnej na dany moment akcji promocyjnej. Dodatkowe korzyści, z których Subskrybent może skorzystać w danym momencie, są zmienne w czasie, a ich szczegółowe warunki określa Regulamin Promocji udostępniany każdorazowo na Stronie Ofertowej.
 7. Subskrybent po zawarciu umowy otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia przesłane na podany przez niego adres e-mailowy, a także potwierdzenie wyrażenia przez niego zgody na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy potwierdzenie wyrażenia przez Subskrybenta zgody na cykliczne płatności poprzez obciążanie jego karty płatniczej (umowy na czas nieoznaczony).
 8. Umowa na czas oznaczony umożliwia Subskrybentowi, w zamian za dokonanie jednorazowej płatności, uzyskanie dostępu do wybranego przez siebie Pakietu na czas z góry określony po upływie, którego umowa przekształca się w umowę na czas nieoznaczony.
 9. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty za zamówioną Usługę Subskrypcji. Po wyborze sposobu płatności za zamawianą Usługę Subskrypcji, Użytkownik może zostać przekierowany do Serwisu Rozliczeniowego w celu dokonania płatności.
 10. Złożenie zamówienia na Usługę Subskrypcji następuje przez aktywowanie przez Subskrybenta widocznych w Serwisie odpowiednich opcji i postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi mu na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 11. Po złożeniu zamówienia Subskrybent otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość informującą o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży Usługi Subskrypcji.
 12. Usługodawca może oferować Użytkownikowi Usługi Subskrypcji w formie umowy na czas oznaczony, jak i na czas nieoznaczony. W każdym przypadku informacja dotycząca rodzaju zawieranej umowy będzie podana w ramach dokonywanego przez niego procesu zakupowego.
 13. Umowa na czas nieoznaczony umożliwia Subskrybentowi dostęp do Oferty Płatnej Serwisu przez nieprzerwany okres czasu, pod warunkiem dokonywania Opłat.
 14. Płatności pobierane są przez Usługodawcę automatycznie (autoodnawialna płatność), wraz z rozpoczęciem danego Okresu Rozliczeniowego.
 15. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Subskrybent, odpowiednią kwotą należną za dany Okres Rozliczeniowy.
 16. Subskrybent może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zrezygnować z Usług Subskrypcji. Jeżeli zakup Usług Subskrypcji został wykonany przez portal www.newonce.net oświadczenie to składa się poprzez wejście do panelu Użytkownika (w ramach Konta Użytkownika) i wyłączenie opcji płatności autoodnawialne lub poprzez kontakt na adres e-mail pomoc@newonce.club. Oświadczenie to powinno zostać złożone nie później niż 24 godziny przed wygaśnięciem danego Okresu Rozliczeniowego. W przypadku wykupienia Usług Subskrypcji wewnątrz Aplikacji Mobilnej, za pośrednictwem Google Play bądź AppStore, można zrezygnować z Usług Subskrypcji jedynie za pośrednictwem tych platform dystrybucji.
 17. Umowa ulega rozwiązaniu dopiero z końcem Okresu Rozliczeniowego, za który została dokonana ostatnia płatność a z momentem rozwiązania Subskrybent traci dostęp do Oferty Płatnej. Przed upływem tego okresu Subskrybent może cofnąć decyzję poprzez wejście do panelu Użytkownika w ramach Konta Użytkownika i włączenie opcji płatności autoodnawialnej lub poprzez wejście do Google Play bądź App Store w ramach swojego konta i ponowne aktywowanie subskrypcji newonce.
 18. Subskrybentowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za już opłacone Okresy Rozliczeniowe.
 19. Po wygaśnięciu umowy Użytkownik, aby uzyskać ponowienie dostęp do Oferty Płatnej dostępnej w ramach Pakietu, który został wypowiedziany, będzie musiał przejść ponownie proces zakupu wybranego Pakietu.
 20. Usługodawca umożliwia zmianę jest Pakietu na wyższy w czasie trwania Okresu Rozliczeniowego, bez konieczności składania nowego zamówienia.
 21. Aby zmienić Pakiet na wyższy bez składania nowego zamówienia należy na dedykowanej Stronie Ofertowej wybrać nowy Pakiet i zaakceptować warunki. Na skutek zmiany, dotychczasowy Pakiet zostanie skrócony a nowy Pakiet zostanie aktywowany bezpośrednio po wyrażeniu woli zmiany przez Użytkownika na dedykowanej Stronie Ofertowej.
 22. Okres obowiązywania dotychczasowego Pakietu zostanie skrócony proporcjonalnie do standardowej (nie obejmującej ewentualnej promocji) ceny nowego Pakietu z którego można korzystać od razu, a opłata za nowy Pakiet będzie pobierana począwszy od zakończenia tego skróconego okresu.
 23. Subskrybent może odstąpić od zmiany, w terminie 14-stu dni bez podawania powodów. Aby odstąpić należy wysłać e-mail na adres: pomoc@newonce.club.Wystarczy, że wyrażona zostanie wola rezygnacji. W razie odstąpienia wyższy Pakiet będzie dezaktywowany, a Subskrybent z powrotem otrzyma dostęp do dotychczasowego Pakietu. Usługodawca poinformuje Subskrybenta o wysokości ewentualnego zwrotu, w związku z odstąpieniem - proporcjonalnie do czasu korzystania z wyższego Pakietu. Zwrot nastąpi w taki sam sposób, jak realizowana płatność, w terminie 14-stu dni od odstąpienia.

§ 4. PŁATNOŚĆ

 1. Składając zamówienie na interesujący Użytkownika Pakiet dokonuje on wskazania: (a) rodzaju Pakietu; (b) sposobu płatności, przy czym Użytkownik może dokonać płatności w formie płatności elektronicznej kartą kredytową lub debetową lub w inny sposób wskazany w Serwisie. W przypadku każdego zamówienia Usługodawca zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do oznaczenia danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do wystawienia faktury (o ile Subskrybent będzie chciał ją otrzymać). W celu otrzymania faktury należy przy dokonywaniu zakupu uzupełnić pole oznaczone jako „NIP”. Usługodawca wystawi i prześle fakturę elektronicznie na wskazany e-mail. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Brak uzupełnienia pola przeznaczonego do wpisania numeru NIP bądź wpisanie nieprawidłowego numeru uniemożliwia wystawienia przez newonce odpowiedniej faktury.
 3. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę od podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Subskrybenta. Subskrypcja zostanie udostępniona za pośrednictwem Serwisu bezpośrednio po dokonaniu płatności, to jest pod warunkiem zapłaty.
 4. Zamawiając Usługę Subskrypcji i dokonując płatności za tę usługę, Subskrybent wyraża zgodę na pobranie przez Usługodawcę Opłaty za bieżący Okresy Rozliczeniowy i na automatyczne pobieranie Opłaty za kolejne Okresy Rozliczeniowe w wysokości wskazanej w złożonym zamówieniu.
 5. Płatność za kolejne Okresy Rozliczeniowe jest realizowana poprzez automatyczne pobieranie przez Usługodawcę Opłaty od Subskrybenta.
 6. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny (brak środków, odmowa z banku etc.) nie uda się obciążyć Opłatą Subskrybenta, Usługodawca podejmie ponowne próby obciążenia, przy czym po 4 nieudanych próbach Usługodawca poinformuje Subskrybenta, że jeżeli w ciągu 5 dni nie dokona płatności, Usługa Subskrypcji będzie dezaktywowana. Taka informacja będzie wysyłana najpóźniej 20 dnia trwania tej usługi.
 7. Usługodawca umożliwia wprowadzenie płatności za pomocą Kodu Rabatowego. Szczegółowe zasady aktywacji Kodu Rabatowego, w tym warunki dostępu do Oferty Płatnej za pośrednictwem Kodu Rabatowego, okres obowiązywania Kodu Rabatowego, zostają określone z chwilą udostępnienia danego Kodu Rabatowego.

§ 5. ODSTĄPIENIE

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Oferty Płatnej po zawarciu umowy. Potwierdzając dokonanie zakupu Subskrybent zgadza się na rozpoczęcie świadczenia Usługi Subskrypcji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W toku składania zamówienia Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola o akceptacji Regulaminu Subskrypcji, oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży Usługi Subskrypcji.
 3. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Subskrypcji. Tym samym Użytkownik wyrażając zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi Subskrypcji przed upływem terminu na rozpoczęcie świadczenia Subskrypcji przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni), traci ustawowe prawo do odstąpienia, ale może w każdej chwili zakończyć Usługę Subskrypcji.

§ 6. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Usługi Subskrypcji.
 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 3. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usługi Subskrypcji drogą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@newonce.club oraz pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Użytkownika oraz: w przypadku Usług wymagających zarejestrowania - nazwę Konta (Login) Użytkownika; w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Użytkownika podany Usługodawcy; a także przedmiot i przyczynę reklamacji, inne dane kontaktowe, określenie żądania reklamacyjnego.
 5. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania reklamacji.
 7. Jeżeli reklamacja złożona przez Użytkownika nie spełnia warunków określonych powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wezwania Użytkownika, do jej uzupełnienia (w przypadku, jeżeli reklamacja nie będzie zawierała powyżej wskazanych danych w zakresie niezbędnym do kontaktu z Użytkownikiem składającym reklamacje Usługodawca uprawniony jest aby pozostawić taką reklamację bez jej rozpatrzenia).
 8. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Usługodawcę, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7. ZMIANA REGULAMINU SUBSKRYPCJI

 1. Regulamin Subskrypcji jest dostępny w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Subskrypcji. Wszelkie zmiany Regulaminu Subskrypcji zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu Subskrypcji Subskrybent zostanie powiadomiony również pocztą email, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta Użytkownika, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Subskrypcji zarejestrowani Subskrybenci są uprawnieni do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu Subskrypcji. Oświadczenie o rezygnacji z Usługi Subskrypcji jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy z upływem ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego.
 3. Nie stanowi zmiany Regulaminu Subskrypcji zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności w Serwisie itp. o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu Subskrypcji.
 4. Postanowienia Regulaminu Subskrypcji nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu Subskrypcji.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu Subskrypcji w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu Subskrypcji. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu Subskrypcji.
 6. Regulamin Subskrypcji niniejszy jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu https://newonce.net/ w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu Subskrypcji.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może również zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może również złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Użytkownikiem, sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Subskrypcji zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.